Nieruchomości i budownictwo

Nieruchomości i budownictwo

Jakie opłaty wiążą się z podziałem lub scaleniem gruntu, czyli w jakich okolicznościach organy gminy posiadają uprawnienia do nałożenia na właściciela nieruchomości opłaty adiacenkiej? Kto w praktyce (i w oparciu o jakie kryteria) decyduje o wysokości takiej formy opłaty?

 Czy nowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może wnieść skargę na uchwałę gminy, jeśli weszła ona w życie jeszcze przed ostatecznym nabyciem przez niego danej nieruchomości?

Jakie są prawa pełnomocnika oraz w jakich sytuacjach przekracza on swoje upoważnienie?

Woda spływająca z sąsiedniej nieruchomości zalewa nasz grunt. Jakie kroki podjąć? Kiedy, w praktyce, organ może nakazać budowę nowych urządzeń? Kiedy i jak starać się o odszkodowanie?

 Kto może otrzymać numer księgi wieczystej i w konsekwencji zapoznać się z jej treścią? Dlaczego, szczególnie inwestor zainteresowany zakupem jakiejś nieruchomości, powinien wiedzieć, jakie zapisy znajdują się w poszczególnych działach księgi?

Jakie mogą być skutki unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę? Jaki wpływ ma stwierdzenie nieważności decyzji na decyzje od niej zależne - czy może dojść do wznowienia całego postępowania?

Jakie treści powinien zawierać projekt budowlany? Na jakie odstępstwa od projektu budowlanego, w świetle prawa, może pozwolić sobie inwestor?

 W poprzedniej części poradnika wyjaśnione zostało z jakich elementów składa się projekt budowlany, jakie treści zawiera projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz na jakie aspekty zwraca uwagę organ przy zatwierdzaniu projektu budowlanego.

Czy w sytuacji, gdy ubiegamy się o uzyskanie pozwolenia na budowę i w tej sprawie ustanowiliśmy pełnomocnika, on także powinien otrzymywać decyzje administracyjne? W konsekwencji, czy bieg terminu do wniesienia odwołania rozpoczyna się z dniem doręczenia decyzji stronie, czy może jej pełnomocnikowi?

W poprzedniej części poradnika: czym jest przewidziane przez ustawę rozpatrywanie spraw bez zbędnej zwłoki oraz co decyduje o fakcie, że zwłoka urzędnika może zostać uznana za uzasadnioną.

Inwestor, który musi czekać bardzo długi czas na uzyskanie decyzji administracyjnej nie jest w praktyce pozbawiony narzędzi, by wywrzeć nacisk na zwlekających urzędników. Jeśli już natkniemy się na opieszałego urzędnika nie wolno biernie pobłażać jego niekompetencji. Jak zatem skutecznie kontrolować pracę urzędników?

Prawo budowlane dopuszcza zaistnienie specjalnych okoliczności, które pozwolą inwestorowi wejść na teren sąsiedniej nieruchomości.

 Gmina podjęła kontrowersyjną lub niekorzystną dla mieszkańców uchwałę? Warto wiedzieć kto i kiedy ma prawo wnieść do sądu skargę na uchwałę rady gminy. 

W poprzedniej części poradnika wyjaśnione zostało kto i w jakich okolicznościach może zaskarżyć podjętą przez radę gminy uchwałę oraz w jaki sposób inwestor może argumentować, że jego interes prawny naruszony został w sposób bezpośredni i realny.