Regulamin ustalenia wysokości i sposobu wypłaty honorariów autorskich w redakcjach tygodnika Nowy Tydzień

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Lublin, dnia 30 grudnia 2009 roku

Postanowienie Zarządu Grupy Medialnej ITM Sp. z o.o. w sprawie przyjęcia

Regulaminu

ustalania wysokości i wypłaty honorariów autorskich obowiązujących w redakcji tygodnika „Nowy Tydzień. Tygodnik Lokalny” oraz redakcji tygodnika „Nowy Tydzień w Lublinie”, zwanych dalej Tygodnikiem

1.Honoraria autorskie wypłacane są w oparciu o umowę o dzieło zawartą między wydawcą Tygodnika a Twórcą/Wykonawcą tylko za utwory (artykuły prasowe, zdjęcia), które zostały opublikowane na łamach Tygodnika.
2.W przypadku dostarczania i publikacji większej ilości utworów (dwa lub więcej utworów bez względu na przedział czasowy pomiędzy dostarczeniami lub publikacjami) przez jednego Twórcę/Wykonawcę może Tygodnik oraz Twórca/Wykonawca zawrzeć umowę ramową (bez względu na jej nazwę), z której wynikać będzie określenie ogółu praw i obowiązków Tygodnika oraz Twórcy/Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że umowa ramowa nie będzie traktowana jako podstawa, na której zostanie Twórcy/Wykonawcy ustalone i wypłacone wynagrodzenie, chociażby było ono w tej umowie wprost wskazane. Umowy o dzieło na każdy indywidualnie oznaczony i skonkretyzowany utwór, na podstawie których to umów o dzieło zostanie Twórcy/Wykonawcy ustalone i wypłacone wynagrodzenie, każdorazowo zawierane będą ustnie albo poprzez przystąpienie do wykonania umowy (per facta cocludentia), w oparciu o ustalenia umowy ramowej, z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6 niniejszego regulaminu.
3.Redaktor naczelny zastrzega sobie prawo swobodnego decydowania o tym, które utwory dostarczone przez Twórcę zostaną
4.Honorarium (wynagrodzenie) nie należy się utwory, które zostały przekazane redakcji, ale nie zostały opublikowane
5.Redaktor naczelny Tygodnika ustala wysokość honorariów(wynagrodzeń) w oparciu następujące ramowe stawki:
- 10 złotych brutto za artykuł o objętości do 1000 znaków
- 50 złotych brutto za artykuł o objętości do 5000 znaków
- 80 złotych brutto za artykuł powyżej 5000 znaków
- 13 złotych brutto za zdjęcie formatu powyżej 30 cm2
- 4 złote brutto za zdjęcie poniżej 30 cm2
6.Ze względu na jakość utworu (artykułu, zdjęcia) jego walory artystyczne lub tematykę Redaktor Tygodnika może podnieść wysokość honorarium (wynagrodzenia) za utwór do 200 proc. w odniesieniu do stawek podstawowych wskazanych w pkt. 5.
7.Sposób i termin zapłaty honorarium (wynagrodzenia), ustalony zostanie każdorazowo w umowie ramowej.
8.Honorarium obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy/Twórcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów w pełnym zakresie na wszystkich dostępnych polach eksploatacji oraz do opracowań utworów.
9.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku, zastępując poprzedni Regulamin obowiązujący od dnia 1 stycznia 2007 roku.

(-) Zarząd Grupy Medialnej ITM Sp. z o.o.