środa, 06 maja 2015 10:17

Hubertus EXPO

Napisane przez  admin
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

(24-26 kwietnia) Myśliwi okręgu chełmskiego wraz z rodzinami uczestniczyli w wyjazdach zorganizowanych na Targi Hubertus EXPO w Warszawie. Program targów obok prezentacji stoisk obejmował: koncerty i występy, pokazy pracy psów, pokaz mody myśliwskiej, pokaz wabienia jeleni, prezentacje umiejętności psów myśliwskich, pokaz wabienia drapieżników, pokaz sokolniczy, pokaz pracy w młodymi psami. Bogata lista wystawców obejmowała 166 firm, instytucji i organizacji.

Badania myśliwych
(23 kwietnia) Na zlecenie Zarządu Okręgowego pracownicy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Centrum Badań nad Innowacjami Laboratorium Medyczne pobierali od zainteresowanych myśliwych krew do przeprowadzenia badań przeciw ciał klasy IgG/Igm dwuetapowo: najpierw test immunoenzymatyczny (ELISA) a następnie test Western Blot.

Walne Zgromadzenia
(19 kwietnia) W Walnym Zgromadzeniu koła łowieckiego Nr 81 „Sarna” w Gorzkowie uczestniczyło 28 z 43 jego członków. Po wysłuchaniu sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej jednogłośnie podjęto uchwały a następnie wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną na następną kadencję. Pozostały one w dotychczasowym składzie. Prezesem nadal jest Jerzy Kotuła, łowczym - Piotr Stępień, skarbnikiem - Edward Gzik, sekretarzem - Tadeusz Kryk. Komisja Rewizyjna: Jan Dzida (przewodniczący) oraz Zdzisław Kowalczyk i Sławomir Zbroński. Delegatami na IV Okręgowy Zjazd zostali wybrani Jerzy Kotuła i Tadeusz Kryk.
(26 kwietnia) W gościnnej posesji Doroty i Mariusza Wieczerzy w Borysowcu odbyło się Walne zgromadzenie KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Przy dźwiękach sygnałówki wprowadzono sztandar koła. Walnemu przewodniczył Mirosław Sawicki, obowiązki sekretarza pełniła Małgorzata Sarzyńska. Jednym z wielu punktów walnego było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu koła, realizacji budżetu i komisji rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła. Odznaczenia „Za Zasługi dla łowiectwa okręgu chełmskiego” z rąk Łowczego Okręgowego otrzymali: Stanisław Kasperski, Piotr Sawoszczuk, Michał Jakubowski i Józef Domańczuk. Szczególnie zasłużonym i aktywnym w działalności koła myśliwym wręczono podziękowania i upominki. Kolejne punkty obrad obejmowały dyskusję oraz uchwalenie planu działalności i budżetu koła. Walne w głosowaniach tajnych dokonało wyboru zarządu koła. Prezesem Koła został wybrany Mirosław Sawicki, łowczym ponownie Mariusz Michalczuk, sekretarzem - Marcin Kołtun, skarbnikiem ponownie Krzysztof Szutkiewicz, podłowczym Adam Kępiński. Delegatami koła na IV Okręgowy Zjazd zostali wybrani Mariusz Michalczuk, Mirosław Sawicki i Mariusz Wieczerza.
(26 kwietnia) W świetlicy Publicznego Gimnazjum nr 2 we Włodawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Łowieckiego nr 48 „Ponowa” we Włodawie. Zgromadzenie prowadził Waldemar Stefaniak, protokołował Bernard Błaszczuk. Zarząd przedstawił sprawozdania z działalności, preliminarz budżetowy na przyszły sezon. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół kontroli prac Zarządu wnioskując o udzielenie absolutoriom, które poszczególni członkowie Zarządu otrzymali w głosowaniach. Podjęto uchwałę o wykluczeniu z Koła Wojciecha Łasaka. Rozpatrzono pozytywnie odwołanie Mirosława Kujawy od decyzji Zarządu o nieprzyjęciu w poczet członów KŁ „Ponowa”. W tajnych wyborach dokonano wyboru Zarządu. Nowym prezesem został Dariusz Korona, łowczym Lucjan Pełech, skarbnikiem Bernard Błaszczuk, sekretarzem Andrzej Antoniszewski, podłowczym Jerzy Filipek, członkiem zarządu Anna Jańczak. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Ryszard Jaskulski, Józef Tyszczuk, Małgorzata Matyszuk, Janusz Kazimierczuk i Marek Kazimierczuk. Delegatami na IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ Chełm zostali: Lucjan Pełech, Tadeusz Niedźwiedzki, Anna Jańczak, Włodzimierz Czeżyk i Dariusz Korona.


 

Zebranie członków niestowarzyszonych
(21 kwietnia) W Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie odbyło się zebranie wyborcze członków niestowarzyszonych zaewidencjonowanych przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Chełmie. W spotkaniu uczestniczyło trzynastu członków. Posiedzenie otworzył łowczy okręgowy Mirosław Sawicki. Jednym z punktów zebrania było zgłaszanie kandydatów na delegatów na IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Chełmie. Zgodnie z zapisami Statutu członkowie niestowarzyszeni wybierają swych delegatów na zjazd w liczbie jednego delegata na każdą pełną liczbę 20 członków obecnych podczas zebrania wyborczego. Jeżeli na zebraniu obecnych jest nie więcej niż 20 członków, wybiera się jednego delegata. Zebrani w głosowaniu tajnym na delegata wybrali Magdalenę Dusznik. Zaakceptowali także termin corocznego przystrzelania broni.